Acord-cadru centralizat pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou

SEAP
ID:
CAN1084881
Data:
02/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Sibiu / Sibiu
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
1.178.725,21 RON
Descriere:
Obiectivul Acordului-Cadru centralizat este de a asigura, în numele și pentru pentru Utilizatorii acordului-cadru, produsele de papetărie și birotică, descrise conform cerințelor menționate în Anexa 1 la Secțiunea - Caiet de sarcini, precum și livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora și în limita bugetului alocat cu această destinație. Utilizatori = beneficiari ai acordului-cadru centralizat menționați în Anexa 2 la Secțiunea - Caiet de sarcini care vor încheia contractele subsecvente în baza acordului-cadru centralizat și a anexelor acestuia încheiat de UCA în numele și pentru aceștia. Valoarea estimata a celui mai mare Contract Subsecvent este: 1.147.549,08 LEI, fără TVA și se raportează la o perioada de 12 luni. Valoarea maximă estimată a achiziției reprezintă valoarea maxima totala a Acordului-Cadru centralizat care rezulta din aceasta procedura pentru întreaga sa durata. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Clarificările solicitate după acest termen nu vor mai fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
JUDETUL SIBIU
Default lot
În contextul rolului și atribuțiilor pe care le are Autoritatea Contractantă, având în vedere ca articolele de birotică, produsele de papetărie și furniturile de birou sunt incluse în categoria produselor care pot fi achiziționate în sistem centralizat, Autoritatea Contractantă derulează această procedura de atribuire în scopul semnării unui Acord Cadru Centralizat pentru articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou, care va fi utilizat de Utilizatori (beneficiari direcți ai produselor), în urma finalizării procedurii de atribuire. Obiectivul semnării Acordului-Cadru Centralizat este stabilirea termenilor și condițiilor, precum și a preturilor unitare în vederea creării cadrului ce permite Utilizatorilor Acordului Cadru centralizat să atribuie Contracte Subsecvente în nume propriu, în funcție de necesitățile lor concrete. Detalii complete privind produsele se regăsesc în Secțiunea - Caiet de Sarcini, parte integrantă din documentația de atribuire. Modificarea acordului-cadru/contractului de achiziție publica, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și al prevederilor din cadrul Instrucțiunilor ANAP, în vigoare la momentul inițierii modificării.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro