Servicii de proiectare (PT + DDE), Execuţie de lucrări şi Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria- DN22/Tariverde”

SEAP
ID:
SCNA1046194
Data:
09/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta / Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare:
17.541.610,4 RON
Descriere:
Servicii elaborare documentaţiei tehnice (PT+DDE ) asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata contractului de execuţie lucrări si execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria- DN22/Tariverde”, cod SMIS 121196. Achizitia are ca obiect Serviciile de elaborare documentaţie tehnică (PT+DDE+CS+DTAC); documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri si autorizații şi documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire aferente obiectivului de investiții; Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de execuţie si Execuția lucrărilor. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si completarile ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SICAP, cu 14 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) si alin. (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior. Răspunsurile Autoritatii contractante vor fi publicate in SICAP cu 6 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.
Loturi:
Constanta
Default lot
Servicii de proiectare: 368.290,98 lei, fără TVA; - Servicii asistență tehnică din partea proiectantului: 96.919,19 lei, fără TVA; - Execuție lucrări: 19.383.838,93 lei, fără TVA. , conform bugetului proiectului şi devizului general. * Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului (deviz general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro