Acord cadru de servicii de curățenie 2022-2025

SEAP
ID:
CAN1076918
Data:
01/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
Valoare:
1.278.734,64 RON
Descriere:
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de servicii de curățenie necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului Curții de Conturi a României de la sediul central și de la sediile camerelor de conturi județene. Având în vedere faptul că suprafețele și locațiile unde își desfășoară activitatea Curtea de Conturi a României pot suferi modificări, unele sedii fiind închiriate/în comodat sau în litigiu, autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru pentru prestarea serviciilor de curățenie cu durata de 48 luni, prin împărțirea pe 2 loturi, organizate după cum urmează: LOTUL 1 – Servicii de curățenie pentru sediul central al Curții de Conturi a României; LOTUL 2 – Servicii de curățenie pentru sediile Camerelor de Conturi județene. Procedura de achiziție publică se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru pentru 48 (patruzecișiopt) luni pentru fiecare lot, fără reluarea competiției, cu acei operatori economici ale căror oferte declarate admisibile s-au clasat pe primele trei locuri din clasament, întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016 si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016.
Loturi:
sediile Camerelor de Conturi județene
Servicii de curățenie pentru sediile Camerelor de Conturi județene
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de servicii de curățenie necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului de la sediile camerelor de conturi județene, conform caietului de sarcini. Suprafața totală minimă estimată, ce face obiectul serviciilor de curățenie, la data întocmirii prezentului caiet de sarcini este 21.800 mp. Suprafața totală maximă estimată, ce face obiectul serviciilor de curățenie, în situația alocării unor spații, altele decât cele existente la data curentă, este 25.000 mp. Odată ce această limită maximă a fost atinsă valoric/cantitativ, acordul cadru nu va mai produce efecte. Valorile maxime și minime estimate ale acordului cadru, ale celui mai mare și ale celui mai mic contract subsecvent, pentru sunt următoarele: - Valoarea maximă estimată a acordului cadru: 12.000.000 lei fără TVA; - Valoarea minimă estimată a acordului cadru: 10.464.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3.000.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 2.616.000 lei fără TVA. Acordul cadru va avea durata de 48 luni de la semnare și va fi încheiat cu maximum 3 operatori economici, clasați pe primele trei locuri, în urma aplicării criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă estimează atribuirea a minimum 4 contracte subsecvente. Durata contractelor subsecvente va fi de maxim 12 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în funcţie de necesităţile autorității contractante. Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul, ca în situația modificării numărului de posturi de lucru și implicit suprafața sediilor, să încheie contracte subsecvente pentru noile suprafețe.
Sediile din București ale Curții de Conturi a României
Servicii de curățenie pentru sediul central al Curții de Conturi a României
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de servicii de curățenie necesare desfășurării în condiții optime a activității personalului Curții de Conturi a României de la sediul central, conform cerințelor din caietul de sarcini. Suprafața totală minimă estimată, ce face obiectul serviciilor de curățenie, la data întocmirii prezentului caiet de sarcini este 5.600 mp. Suprafața totală maximă estimată, ce face obiectul serviciilor de curățenie, în situația alocării unor spații, altele decât cele existente la data curentă, este 7.000 mp. Odată ce această limită maximă a fost atinsă valoric/cantitativ, acordul cadru nu va mai produce efecte. Acordul cadru va avea durata de 48 luni de la semnare și va fi încheiat cu maximum 3 operatori economici, clasați pe primele trei locuri, în urma aplicării criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă estimează atribuirea a minimum 4 contracte subsecvente. Durata contractelor subsecvente va fi de maxim 12 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în funcţie de necesităţile autorității contractante. Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul, ca în situația modificării numărului de posturi de lucru și implicit suprafața sediilor, să încheie contracte subsecvente pentru noile suprafețe. Valorile maxime și minime estimate ale acordului cadru, ale celui mai mare și ale celui mai mic contract subsecvent, sunt următoarele: - Valoarea maximă estimată a acordului cadru: 3.360.000 lei fără TVA; - Valoarea minimă estimată a acordului cadru: 2.688.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 840.000 lei fără TVA; - Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 224.000 lei fără TVA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro