Acord-cadru de prestări servicii de telefonie fixă și mobilă

SEAP
ID:
CAN1065006
Data:
03/08/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
64211000-8 - Servicii de telefonie publica (Rev.2)
Valoare:
147.870,2 RON
Descriere:
Obiectul acordurilor-cadru îl constituie prestarea de servicii de telefonie fixă și mobilă în vederea asigurării comunicațiilor pentru personalul Curții de Conturi a României. Procedura de achiziție publică se va finaliza prin încheierea unui Acord-cadru pe fiecare lot, pe o perioadă de 48 luni, fără reluarea competiției, cu acei operatori economici ale căror oferte declarate admisibile s-au clasat pe primele 2 (două) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, pentru fiecare lot în parte. Achiziția va fi derulată integral prin mijloace electronice, într-o singură etapă. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Loturi:
sediile Curtii de Conturi a Romaniei
Servicii de telefonie mobilă
Obiectul acordului-cadru îl constituie prestarea de servicii de telefonie mobilă în vederea asigurării comunicațiilor pentru personalul Curții de Conturi a României. Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru și ale contractului subsecvent, precum și specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă se regăsesc în caietul de sarcini.
sediile Curții de Conturi a României
Servicii de telefonie fixa
Obiectul acordului-cadru îl constituie prestarea de servicii de telefonie fixă în vederea asigurării comunicațiilor pentru personalul Curții de Conturi a României. Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru și ale contractului subsecvent, precum și specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă se regăsesc în caietul de sarcini.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro