Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare piese de schimb la autovehiculele din dotarea I.P.J. Mureş

SEAP
ID:
SCNA1071431
Data:
17/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Targu Mures / Mures
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Inspectoratul de Politie Judeţean Mureş în calitate de autoritatea contractantă este interesată să achiziţioneze prestarea de servicii de întreţinere, reparaţii şi inspecţii tehnice periodice (I.T.P.) cu asigurarea pieselor de schimb aferente proceselor de reparaţii, pentru autovehiculele aflate în garanţie din administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, în atelierele specializate ale operatorilor economici care sunt câştigătorii ai acordului cadru, ce face obiectul prezentei proceduri. Totodată, în cadrul acestei proceduri de achiziţie autoritatea contractantă este interesată să achiziţioneze şi serviciul de inspecţie tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare pentru toate mărcile şi tipurile de autovehicule solicitate prin caietul de sarcini. Achiziţia acestui serviciu şi de produse este precizată în Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022, la poziţia nr. 1, şi va fi finanţată de la articolul bugetar 20.02. Valoarea estimată a acestei achiziţii pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor se poate modifica semnificativ în plus sau în minus, atât în funcţie de numărul de Km/ ore efectuaţi de către fiecare autovehicul cât şi în funcţie de fondurile alocate. În derularea contractului se va avea în vedere faptul că orice serviciu sau produs va fi achiziţionat doar în baza unui contractant subsecvent, semnat de către reprezentanţii legali ai părţilor şi numai în limita resurselor financiare pe care autoritatea contractantă le are la dispoziţie pentru anul bugetar. Ofertantul va depune ofertă de preţ atât pentru piesele de schimb, tariful pentru ora de manoperă la serviciile aferente de verificare tehnică periodică, de montaj piese și accesorii, detaliat, pe fiecare marcă/ tip de autovehicul rutier solicitat de către autoritatea contractantă, conform specificaţiilor din caietul de sarcini şi a nomenclatorului cu ora tehnologică / procedură, aşa cum sunt recomandate de producător. În cadrul acestei proceduri de achiziţie, ofertanţii vor face dovada că dispun de dotarea necesară a atelierului specializat cu echipamente tehnice specifice sau că au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatori economici autorizaţi să presteze servicii ce fac obiectul contractului. Autoritatea contractantă va încheia contracte subsecvente ulterior încheierii acordului-cadru, conform modelului orientativ de Proiect acord cadru şi contract subsecvent de servicii din Secţiunea IV. Cantităţile minime şi maxime de servicii şi produse pe care autoritatea contractantă le stabileşte iniţial în documentaţia de atribuire şi ulterior în acordul-cadru, reprezintă estimări ale unor cantităţi care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru şi nu sunt cantităţi exacte care vor fi achiziţionate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale, sau mai mari raportat la cele estimate, în funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante. La momentul încheierii contractelor subsecvente, autoritatea contractantă va stabili cantităţile fixe ce vor fi achiziţionate în cadrul respectivului contract subsecvent. În situaţia în care, după atribuirea acordului cadru, fondurile alocate pentru anul bugetar sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractantă nu-şi asumă obligaţia de a executa reparaţiile curente şi reviziile tehnice la valoarea maximă prezentată în fişa de date a achiziţiei. Serviciile şi produsele ce se vor achiziţiona trebuie să îndeplinească în totalitate cerinţele minime ale specificaţiilor tehnice aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini. Durata contractului de achiziţie / acordului cadru: 24 luni începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a serviciilor. Modificarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru se poate face cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice.
Loturi:
Atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.
Mercedes- Autovehicule în garanţie
Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 3 autovehicule aflate în garanţie marca Mercedes pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent:4.500,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 4: 45,00 lei. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent de furnizare. - durata contractului subsecvent: 30 zile.
Atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş
Ford - Autovehicule în garanţie
Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 2 autovehicule marca Ford pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 35.00,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 3: 35,00 lei. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent de furnizare. - durata contractului subsecvent: 30 zile.
Atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.
Seat, Skoda - Autovehicule în garanţie
Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 3 autovehicule aflate în garanţie marca Seat şi 2 marca Skoda pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 5.000,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 2: 50,00 lei. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent de furnizare. - durata contractului subsecvent: 30 zile.
Atelierele specializate prin intermediul cărora operatorii economici câştigătorii ai contractului de achiziţie publică, aduc la îndeplinire obligaţiile contractuale trebuie să fie situate pe raza localităţilor limitrofe ale Mun. Târgu Mureş.
DACIA - Autovehicule în garanţie
Serviciul de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe cu asigurarea pieselor de schimb şi serviciul de inspecţie tehnică periodică pentru autovehicule din dotarea Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş, se va face în conformitate cu cerinţele descrise în fişa de date a achiziţiei şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini la 158 autovehicule marca Dacia pentru o perioadă de 24 luni de la data adjudecării contractului. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 800,00; Valoare estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 60.000,00. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: Lot 1: 600.00 lei. Cantităţile maxime şi minime de produse şi servicii aferente acordului cadru sunt în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini aferent fişei de date a achiziţiei. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - perioada cuprinsă între data semnării acordului cadru şi următoarele 24 luni, iar cuantumurile valorice ale fiecărui contract subsecvent vor fi stabilite în raport cu necesităţile ce fac obiectul contractului subsecvent şi a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispoziţie. - în situaţia în care după atribuirea acordului cadru, sunt alocate fonduri suficiente se va încheia lunar minim un contract subsecvent de furnizare. - durata contractului subsecvent: 30 zile.