Achizitie centralizata produse de papetarie si birotica

SEAP
ID:
CAN1072504
Data:
18/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
61.697.291,8 RON
Descriere:
Obiectivul Acordului-Cadru centralizat este de a asigura, în numele si pentru pentru Utilizatorii menționați in Anexa 2 la Secțiunea B - Caiet de sarcini, termenii și condițiile pentru Contractele de achiziție publică subsecvente, atribuite și încheiate în executarea și pe durata Acordului-Cadru centralizat, în vederea asigurării de către Ofertanți, în condiții de siguranță, operativitate, calitate și eficiență financiară, a produselor de papetărie și birotică pentru Utilizatori, conform cerințelor și cantităților menționate în Anexa 1 la Secțiunea B - Caiet de sarcini, precum și livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare Utilizator, conform nevoilor acestora și în limita bugetului alocat cu această destinație. Valoarea estimata a celui mai mare Contract Subsecvent este: 126.168,10 LEI, fără TVA si se raportează la o perioada de 12 luni. Valoarea maximă estimată a achiziției reprezintă valoarea maxima totala a Acordului Cadru centralizat care rezulta din aceasta procedura pentru întreaga sa durata. Scenariul complex (valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp): un operator economic devenit Contractant se va putea afla în situația în care va derula în aceeași perioadă de timp un număr de contracte subsecvente egal cu numărul de contracte ce ar fi atribuite de 60% dintre Utilizatori (respectiv 400 de Utilizatori), avându-se în vedere o medie aproximativă de 20.000 de lei per contract (sumă care reprezintă cca. 60 % din media valorilor estimate a contractelor subsecvente atribuite pe 12 luni, fără reluarea competiției) și presupunând că vor exista în jur de 140 Utilizatori care vor încheia Contracte subsecvente de valori semnificative (i.e., fiecare având o valoare mai mare de 70.000 lei), din acestea din urmă Contractantul câștigând un procent de 30% (respectiv 42 contracte). (400 utilizatori x 20.000 lei valoare/contract) + (42 Utilizatori x 70.000 lei valoare/contract) = 8.000.000 + 2.940.000 = 10.940.000 lei
Loturi:
Romania, la nivel national conform caiet de sarcini.
Default lot
In contextul rolului si atribuțiilor pe care le are O.N.A.C., având in vedere ca produsele de papetărie și birotică sunt incluse in categoria produselor care pot fi achiziționate in sistem centralizat, O.N.A.C. derulează aceasta procedura de atribuire în scopul semnării unui Acord Cadru Centralizat pentru produse de papetărie și birotică, care va fi utilizat de Utilizatori (beneficiari direcți ai produselor), în urma finalizării procedurii de atribuire. Obiectivul semnării Acordului Cadru Centralizat este stabilirea termenilor si condițiilor, precum si a preturilor unitare in vederea creării cadrului ce permite Utilizatorilor Acordului Cadru centralizat să atribuie Contracte Subsecvente în nume propriu, în funcție de necesitățile lor concrete. Detalii complete privind produsele se regăsesc in Secțiunea B - Caiet de Sarcini, parte integrantă din documentația de atribuire.