Acord cadru - FURNIZARE PRODUSE DE PAPETĂRIE ȘI BIROTICĂ

SEAP
ID:
CAN1071195
Data:
01/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare:
167.239,3 RON
Descriere:
Obiectul achizitiei consta in semnarea unui Acord-Cadru, cu o durata de 36 luni de la data intrarii in vigoare a Acordului-Cadru, care sa stabileasca termenii, conditiile precum si cadrul legal, financiar, tehnic si administrativ pentru atribuirea Contractelor subsecvente, in vederea asigurarii de catre Ofertanti, in conditii de siguranta, operativitate si eficienta financiara, a furnizării produselor de papetarie si birotica. Contractele subsecvente care urmeaza a fi incheiate pe parcursul derularii acordului cadru vor avea ca obiect furnizarea produselor de papetarie si birotica. Durata contractelor subsecvente incheiate in perioada de valabilitate a acordului cadru poate depasi durata acordului cadru si se intind pana la finalizarea completa a activitatilor ce constituie obiectul acestora, luand in calcul orice forme de prelungire. Avand in vedere ca documentatia de atribuire contine un set minim de informatii specifice referitoare la estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul ca aceste cantitati minime si maxime pe care autoritatea contractanta le stabileste initial in documentatia de atribuire si ulterior in acordul-cadru reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, in functie de necesitatile reale ale autoritatii contractante. Contractele subsecvente care urmeaza a fi incheiate pe parcursul derularii acordului cadru vor avea ca obiect furnizarea produselor incluse in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Estimari ale cantittailor minime-maxime aferente acordului-cadru/lot, precum si celui mai mare contract subsecvent/lot se regasesc in anexa la caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
14.411.834,97 RON
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRODUSE DE BIROTICA
Produsele ce fac obiectul prezentei achizitii sunt descrise in anexa caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 235.338,95 lei, fără TVA. Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP, in vigoare la momentul initierii modifcarii.
11.500.595,73 RON
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRODUSE DE PAPETARIE
Produsele ce fac obiectul prezentei achizitii sunt descrise in anexa caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 162.007,28 lei, fără TVA. Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP, in vigoare la momentul initierii modifcarii.