Acord cadru de servicii de paza, protectie interventie pentru obiectivele aflate in administrarea Societatii GOSPODARIRE URBANA SRL Galati, in perioada 01.05.2020 - 30.04.2023.

SEAP
ID:
CAN1038632
Data:
09/02/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
Valoare:
3.890.848,32 RON
Descriere:
Acord-cadru de servicii specializate de paza, protecție si intervenție in condițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, pentru obiectivele aflate in administrarea societății Gospodărire Urbana S.R.L., in perioada 01.05.2020 - 30.04.2023. Mentiune: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de catre autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplificat, respectiv 18 zile pana la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 14-a zi, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
mun. Galati
Default lot
Acord-cadru de servicii specializate de paza, protecție si intervenție in condițiile Legii nr. 333/2003 , pentru obiectivele aflate in administrarea societății Gospodărire Urbana S.R.L., in perioada 01.05.2020 - 30.04.2023: min. 289.080 ore de prestare – max. 446.760 ore de prestare conform necesarului din caietul de sarcini. . Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, conform art. 20 alin. (8) lit. f) din H.G. nr. 395/2016: contractul aferent anului 2021/2022, astfel: • Min.: 96.360 ore de prestare; • Max.: 148.920 ore de prestare. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru, conform art. 20 alin. (8) lit. g) din HG nr. 395/2016: contractul aferent anului 2021/2022, astfel: • Min.: 1.504.179,60 lei, f. TVA/96.360 ore de prestare; • Max.: 2.324.641,20 lei, f. TVA/148.920 ore de prestare. AC se prevaleaza de acordul-cadru, din urmatoarele considerente,; - Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. are cu unic asociat – UAT mun. Galati. - Anual, Primaria mun. Galati ne transmite, spre administrare, noi obiective, toate de interes public, asupra carora ne incumba obligatia de a asigura servicii de paza si protectie. - in data de 30.09.2020 expira Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat al mun. Galati nr. 112124/01.10.2010, prin urmare, nu stim ce obiective, dintre cele pe care le-am enumerat la nivelul caietului de sarcini, vor mai ramane in administrarea societatii. - Nr. de posturi aferente fiecarui obiectiv, in parte, este stabilit in functie de planurile de paza elaborate in baza analizelor de risc la securitate fizica in obiectivele administrare de catre achizitor,care expira in decembrie 2021, astfel incat, este posibil ca in temeiul unor noi analize de risc structura numarului de posturi poate suferi modificari.