Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții denumit “Reabilitare termică în vederea creşterii eficientei energetice şi modernizare spații de lucru la IPJ Neamţ pentru corpurile de clădiri C1, C2 și C6 și la U.M. 0819 pentru corpurile C1 și C2” în cadrul Programului Operaţional Regional – 2014 – 2020, Axa Prioritara - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.l - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice – Cod SMIS: 110903

SEAP
ID:
CAN1036582
Data:
11/02/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Piatra-Neamt / Neamt
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
Valoare:
20.997.834,25 RON
Descriere:
Scopul investiţiei îl reprezintă proiectarea și realizarea lucrărilor de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor (termoizolarea anvelopei şi reabilitarea, modernizarea instalaţiilor de încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă de consum şi iluminat) prin care se urmăreşte reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare şi stingere a incendiilor şi a instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu și împotriva efracției, amenajare incintă și refacere împrejmuire și șarpante. Investiţia trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritara - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.l - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. Proiectul își propune reducerea consumului anual de energie primară precum și scăderea cantității de gaze cu efect de seră pentru imobilele amplasate în Piatra Neamț, str. Eroilor, nr. 16, la corpurile de clădiri C1, C2 și C6, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirilor și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 21 de zile, iar termenul de raspuns al autorităţii contractante la solicitarile de clarificari este în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul beneficiarilor - Piatra Neamț, str.Eroilor nr.16, județul Neamț).
Default lot
Obiectul contractului: ETAPA I - Servicii privind proiectarea lucrărilor:-Elaborarea documentațiilor necesare pentru obţinerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor,studiilor și obținerea avizelor necesare; -Elaborarea documentațiilor necesare realizării tuturor lucrărilor de branșare și racordare la utilități; -Elaborarea proiectului P.A.C./D.T.A.C, P.O.E, P.T. și D.E., a documentației privind urmărirea comportării construcției și mentenanță a instalațiilor,a SSI si a altor documentații; -Prezentarea și susținerea tuturor documentațiilor tehnice în fața verificatorilor de proiecte atestați M.D.R.A.P. –Avizarea P.Th de către Aut.cotr. -Elaborarea Devizului general conform HG 907/2016 -Plan cu traseul utilităților în incinta imobilului. ETAPA II – Asistență tehnică din partea proiectantului până la admiterea recepției finale ETAPA III – Execuția lucrărilor: -Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații,testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea,remedierea neconcordantelor și defectelor; -Executarea lucrărilor de branșare și racordare la utilități-Furnizare şi montare/punere în funcţiune de utilaje și echipamente; -Pregătirea personalului beneficiarului în vederea utilizării echipamentelor ETAPA IV – Etapa de finalizare a obiectivului de investiții și recepțiile aferente acestuia: -Autorizări I.S.C.I.R., puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor, etc. -Obținerea Certificatelor de performanță energetică; -Prezentarea documentației as-built, conform H.G. nr. 273/1994; -Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului la recepția la terminarea lucrărilor; ETAPA V–Etapa de garanţie a lucrărilor va cuprinde: -Dacă situația impune,proiectantul va prezenta soluții/puncte de vedere iar Executantul va remedia eventualele lucrări deteriorate în perioada de garanție -Recepția finală a lucrărilor -Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului la recepția finală.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro