Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire baza de tratament in satul Vizantea-Manastireasca, comuna Vizantea-Livezi, judetul Vrancea

SEAP
ID:
CAN1067004
Data:
24/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
23.761.925,96 RON
Descriere:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire baza de tratament in satul Vizantea-Manastireasca, comuna Vizantea-Livezi, judetul Vrancea Valoarea estimata este de 25.586.491,62 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. legii nr. 10/1995, D.T.A.C, P.T. D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini) cap. 3 – 622.973,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: 24.594.599,63 lei - Capitolul 5 – Alte cheltuieli – 368.918,99 lei din care Subcapitolul Organizare de santier 5.1.1.– 368.918,99 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 24 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 18 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
satul Vizantea-Manastireasca, comuna Vizantea-Livezi, judetul Vrancea
Default lot
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire baza de tratament in satul Vizantea-Manastireasca, comuna Vizantea-Livezi, judetul Vrancea