PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE - CONSTRUIRE CRESA IN MUNICIPIUL BRASOV ZONA TRACTORUL CORESI

SEAP
ID:
SCNA1046967
Data:
07/04/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brasov / Brasov
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Valoare:
6.744.731 RON
Descriere:
Creşa este o clădire specială, în regim Demisol+Parter+Etaj, cu o capacitate de minim 64 de locuri, care va cuprinde dotările necesare pentru 5 grupe de copii, cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 3 ani, repartizate astfel: 2 de grupă mare (o grupă fiind constituită din 15 copii) 2 de grupă mijlocie (o grupă fiind constituită din 12 copii) 1 de grupa mică (o grupă fiind constituită din 10 copii). Parterul va fi astfel conceput încât să acopere toate cerinţele de proiectare conform Normativului privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza cerinţelor de performanţă, indicativ NP02297, Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99, aprobat prin Ordinul nr.27/N/07.04.1999 şi Ordinului nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Valoarea estimata a fost stabilita in Studiul de Fezabilitate-Deviz General-privind cheltuielile necesare realizarii investitiei si este defalcata astfel: Cap.1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului- 388.577,45 lei fara TVA Cap.2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii-100.000 lei fara TVA Cap.3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica- 189.774 lei fara TVA Cap.4- Cheltuieli pentru investitia de baza- 7.346.864,44 lei fara TVA Cap.5- Alte cheltuieli- 125.757,78 lei fara TVA Cap.6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste- 5.000 lei fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului( Deviz General), aceasta putand fi accesata, dupa caz, in functie de necesitati si in conditiile prevazute de lege, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate , se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. 1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice Operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare sau informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Municipiul Brasov, zona Tractorul Coresi, str. Turnului nr. 5
Default lot
Creşa este o clădire specială, în regim Demisol+Parter+Etaj, cu o capacitate de minim 64 de locuri, care va cuprinde dotările necesare pentru 5 grupe de copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 3 ani, repartizate astfel: 2 de grupă mare (o grupă fiind constituită din 15 copii) 2 de grupă mijlocie (o grupă fiind constituită din 12 copii) 1 de grupă mică (o grupă fiind constituită din 10 copii). Parterul va fi astfel conceput încât să acopere toate cerinţele de proiectare conform Normativului privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza cerinţelor de performanţă, indicativ NP02297, Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99, aprobat prin Ordinul nr.27/N/07.04.1999 şi Ordinului nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Valoarea estimata a fost stabilita in Studiul de Fezabilitate-Deviz General-privind cheltuielile necesare realizarii investitiei si este de 8.155.973,67 RON fara TVA si este defalcata astfel: Cap.1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului- 388.577,45 lei fara TVA Cap.2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii-100.000 lei fara TVA Cap.3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica- 189.774 lei fara TVA Cap.4- Cheltuieli pentru investitia de baza- 7.346.864,44 lei fara TVA Cap.5- Alte cheltuieli- 125.757,78 lei fara TVA Cap.6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste- 5.000 lei fara TVA Ofertantul va întocmi următoarele documentaţii: a). întocmirea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism b). întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC) c). întocmirea proiectului tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie lucrări şi (DTOE) d). întocmirea documentaţiei necesare obţinerii avizului/acordului/autorizaţiei pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (ISU) e). verificarea documentaţiilor de către verificatori autorizaţi f). asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi la recepţiile de lucrări g). certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirii. Elaborarea proiectului şi a documentaţiei tehnice se va face având în vedere conţinutul cadru stabilit prin H.G. nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de Autoritatea contractantă. Volumele de lucrări nu vor depăşi volumele prevăzute în ofertă, cu condiţia încadrării în valoarea ofertată.