Servicii de curățenie și igienizare imobile și/sau platouri piață, precum și curățare a parcărilor din piețele agroalimentare/imobilele aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și/sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 (DPGAC S4)

SEAP
ID:
CAN1030339
Data:
22/02/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
Valoare:
1.196.979,15 RON
Descriere:
Acordul-cadru are ca principal obiect Servicii de curățenie și igienizare imobile și/sau platouri piață, precum și curățare a parcărilor din piețelor agroalimentare/imobilelor aflate în administrarea Sectorului 4 al Mun.București și /sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 (DPGAC S4). Sectorul 4 se află într-un proces accelerat de dezvoltare urbanistică, economică şi socială, proces ce modifică echilibrul actual dintre mediul natural şi nevoia umană. În acelaşi timp, creşterea populaţiei şi limitarea teritorială, necesită măsuri de protecţie, in vederea mentinerii unui standard ridicat de viata. În S4 admin.și exploatarea piețelor, așa cum sunt acestea definite prin art. 7 din HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone pub., precum și a terenurilor aferente piețelor se face prin gestiune directă, în conf. cu prev. art. 11, alin. (2), lit. b) din OG nr. 71/2002. Prin Hot.Cons.i Local al S4 nr. 58/18.11.2004, la data de 01.01.2005 a fost înființată Direcția de Administrare a Piețelor S4 care, ulterior, în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.01.2015, a fost reorganizată sub denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. DPGAC S4 funcționează sub autoritatea Cons. Local al S4, ca serv. public de interes local, cu person. juridică și finanțare extrabugetară, specializat în domeniul administrării piețelor, cu sediul în Bucureşti, str. Giurgiului, nr. 109 A, sectorul 4. DPGAC S4 admin.piețele dispuse pe teritoriul S4, precum și terenurile aferente acestora, în mod direct și/sau indirect prin asociere, participațiune, inchiriere, concesiune de lucrări, parteneriat public și privat cu alte soc. com. care au un obiect de activ. similar, în cond. legii.Pieţele se organiz.şi funcţ. pe baza regul. proprii, elab. în fct. de tipul acestora, în conf. cu disp. HG nr. 348/2004. DPGAC S4 are drept de control asupra activ. de comerciali. a produselor și serviciilor de piață.De asemenea, având în vedere Protocolul de Asociere nr. 565/02.09.2019 în vederea derulării unei proced. de achiziție publică în scopul achiziționării serv. pentru asigurarea curățeniei și igienizării imobilelor și parcărilor aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și/sau Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 („DPGAC S4”) – Sectorul 4 al Mun. București în calitate de LIDER al asocierii ,precum și având în vedere HCL Sector 4 nr. 256/02.10.2018 privind trecerea temporară a Pieței Progresul din admin. DPGAC S4 în admin. CL Sector 4 și HCL Sector 4 nr. 147/19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea DPGAC S4 în administrarea Sectorului 4, se impune aplicarea unei singure proceduri de atribuire care să vizeze achizițiile similare ce ar trebui realizate de autoritățile contractante. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 697.500 lei fara TVA.
Loturi:
SECTOR 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Default lot
Lista de activitati ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a AC se regasesc descrise la nivelul caietului de sarcini. Estimarile ale cantit.min si max care ar putea fi solicit pe durata întregului AC si a celor care ar putea face obiectul unui singur contr.subsecv. dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: ESTIMARI ALE CANTIT. MIN-MAX CE FAC OBIECTUL AC: -Pt spații administrative: min 640 mp – max 124.800 mp -Pt spații interioare hale: min 2700 mp – max 480.000 mp -Pt parcări și spații verzi: min 3000 mp – max 336.000 mp -Pt fațade: min 300 mp – max 16.000 mp -Pt târgul de miei: min 30 zile de prestatie – max 120 zile de prestatie -Pt curatenie dupa constructor: min 300 mp – max 30.000 mp ESTIMARI ALE CANTIT.MIN-MAX CE FAC OB.CELUI MAI MARE CONTR.SUBSECV: -Pt spații administrative: min 320 mp – max 15.600 mp -Pt spații interioare hale: min 1.350 mp – max 60.000 mp -Pt parcări și spații verzi : min 1.500 mp – max 42.000 mp -Pt fațade: min 150 mp – max 2.000 mp -Pt târgul de miei: min 15 zile de prestatie – max 30 zile de prestatie-Pt curatenie dupa constructor: min 100 mp – max1.000 mp Modif. AC/contr., in cursul per.de valab., se va putea efectua in cond.prevaz.la art. 221 din Lg.98/2016 si Instruct.ANAP. In derularea AC pot fi introd.tipologii noi de prod./servicii, in baza art.221 alin.(1), lit.e) din Lg.98/2016 coroborat cu art.6 alin.(4) din Instruct.nr.3/2017, tratate ca si mod.contrac. "nesubstanţiale - adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii gen. a contr./AC, care sunt in leg. cu ducerea la indeplinire a AC (nec. pt.eficientizarea proces. de implement. contr.din prisma aut. contrac. şi/sau pentru îmbunătăţirea calităţii rez. acestuia), in limita a 10% din val. AC. Preţ. unitare vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din contr., cu adaptările de rigoare.