Achiziția serviciilor de proiectare faza DTAC+PT+detalii executie +caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a documentatiilor, inclusiv servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor privind obiectivul:„CONSTRUIRE, DOTARE SI OPERATIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL – ACTIVITATI EDUCATIVE, CULTURALE, RECREATIVE, SOCIO-CULTURALE" cod SMIS 129287, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020

SEAP
ID:
SCNA1047914
Data:
28/12/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alba Iulia / Alba
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
9.210.000 RON
Descriere:
Proiectul prezintă posibilitatea realizarii unui Complex Multifunctional pentru activitati educative, culturale, recreative si socio - culturale, in Alba Iulia, pe un teren aflat in proprietartea Municipiului Alba Iulia, inregistrat in CF nr. 103640, care este Reglementat de catre PUZ-ul cu acelasi nume, aprobat prin HCL nr. 403, art. 14, din 30.10.2018. Se propune executarea unei construcţii cu regim de inaltime D+P+E, amplasată în limita de proprietate a beneficiarului cu suprafata construita de 1.191,00 mp si suprafata desfasurata de 2.418,87 mp; Constructia este amplasată pe parcela proprietarului si respecta retragerile si aliniamentele impuse prin certificatul de urbanism si reglementarile urbanistice stabilite prin PUZ-ul aprobat Constructia va avea urmatoarele functiuni: Demisol - grupuri sanitare, ateliere, spatii de depozitare, oficiu; Parter - foaier, sala de spectacole, spatiu expozitional, depozit, modul comercial ( cafenea/ magazin), ateliere creative, terasa exterioara; Etaj – ateliere, mediateca, zona expozitionala temporara Lucrări tehnico – edilitare In zona exista retea de energie electrica, apa curenta, canalizare si gaze naturale. Acestea permit racordarea clădirii propuse. Poziţionarea reţelelor în planul de situaţie se va face de către proprietarii de reţele, odată cu acordarea avizului de principiu pentru branşamente. Pentru buna funcţionare, clădirea este prevazută a se asigura cu instalaţiile curente necesare: - apa caldă şi rece (de la retea); - canalizare la canalizarea stradala; - curent electric, de la reteaua stradala existenta; - încălzirea se va realiza cu o CT care va functiona cu gaz; - Instalatie de ventilare/climatizare - Instalatie solara pentru prepararea apei calde de consum Amenajari exterioare - accese , trotuare , zone verzi Accesul principal se va face pe strada Septimius Severus, pe latura de Vest a centrului, iar cel secundar pe latura Nordica a centrului multifunctional propus. Se va amenaja o suprafata dalata cu dale de beton prefabricate, pentru trafic usor (pietonal), in suprafata de de 227,77 mp, incluzand si terasa amenajata pentru cafeneaua/magazin prevazuta la parterul cladirii, Nu se vor amenaja parcari suplimentare fata de cele existente in zona ( stadion si baza agrement) In incinta, local, se vor amenaja zone plantate cu flori ornament (trandafiri si alte flori de sezon) in conlucrare cu arbusti de coroana si talie mica si medie. Intercalat acestora, va ramane zona verde (gazon). Suprafata acestor amenajari, va fi de aproximativ 700 mp. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentaţia de atribuire este de 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunţul de participare simplificat.
Loturi:
Municipiul Alba Iulia
Default lot
Municipiul Alba Iulia a prevăzut în documentele strategice construirea unui complex multifunctioal ce va deservi activitati educative, culturale, educative cu funcțiuni bine definite, în care procesul educațional să se desfășoare în condiții optime și de siguranță. Proiectul de față este inclus în SIDU 2014-2023 a Municipiului Alba, la DMI nr. 6. Infrastructura de servicii sociale (2015 – 2022) OG nr.2. Alba Iulia – Dezvoltare socială performantă și incluzivă, fiind Proiectul nr. 1. În acest context se dorește realizarea documentației de autorizare și a proiectului tehnic în condițiile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. După obținerea autorizatiei de construire si elaborarea proiectului tehnic este necesară inceperea lucrărilor in vederea realizării obiectivului propus in proiect. Autoritatea contractantă, Municipiul Alba Iulia dorește sa atribuie un contract de lucrări execuție prin care se propune a se realiza: - Elaborare documentaţie tehnica - PAC(DTAC/DTAD) P.T., DDE, CS, liste de cantităţi, graficul general de realizare a investitiei publice , - Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor de execuţie si pe perioada garanţiei de buna execuţie, de trei ani de la data recepției la terminarea lucrărilor. Valoarea estimata a achizitiei este de 9.210.903,56 lei fara TVA dupa cum urmeaza : Servicii de proiectare -Studiu Geotehnic verificat la specialitatea AF pentru elaborarea PD+DE (DATC) 2.000,00 lei ; - Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor 5.000,00 lei; - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor inclusiv autorizare ISU- 6.000 lei; Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3.000,00 lei; - DTAC, DTOE, Proiect tehnic si detalii de executie - 418.875,36 lei; - Asistenta tehnica din partea proiectantuluI 25.000,00 lei; Total servicii proiectare: 459.875,36 lei; Executie lucrari: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starae initiala- 488.545,92 lei; Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -250.278,02 lei; Constructii și instalații -6.906.341,94 lei; Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale -98.706,12 lei; Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 987.061,20 lei ; Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipament - 8.000,00 lei; Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 12.095,00 lei ; Total valoare estimată execuție lucrări: - 8.751.028,20 lei.