Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitii „Modernizarea si dotarea infrastructurii educationale in comuna Buciumi, judetulSalaj, scoala gimnaziala cu clasele V-VIII”

SEAP
ID:
SCNA1028536
Data:
02/12/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Buciumi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Valoare:
3.274.916,26 RON
Descriere:
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari de constructii si instalatii in vederea modernizarii si extinderii cladirii Scolii Gimnaziale cu clasele V-VIII in comuna Buciumi in cadrul obiectivului de investitii: “Modernizarea si dotarea infrastructurii educationale in comuna Buciumi, judetulSalaj, scoala gimnaziala cu clasele V-VIII”. Valoarea totala estimata este de 3.316.578,58 lei fara TVA, dupa cum urmeaza: Cap. 1.2. Amenajareaterenului: 189.509,97 lei Cap. 1.3. Amenajaripentruprotectiamediului: 4.547,93 lei Cap. 4.1. Constructiisiinstalatii: 3.004.825,81 lei Cap. 4.2. Montajutilajetehnologice: 7.774,47 lei Cap. 4.3. Utilaje, echipamentetehnologicesifunctionale cu montaj: 96.800,00 lei Cap. 5.1. Organizare de santier: 13.120,40 lei Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointapartilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuireasubcontractantilorinitiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului;modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilormentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
Loturi:
Loalitatea Buciumi, comuna Buciumi, judetul Salaj
Default lot
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doresteachizitionarea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Executielucrari in cadrul obiectivului de investitii „Modernizarea si dotarea infrastructurii educationale in comuna Buciumi, judetulSalaj, scoala gimnaziala cu clasele V-VIII” Obiectulcontractuluicerezultă din aceastăprocedurăesteexecuțiatuturorlucrărilor de constructiisiinstalatiiidentificateînProiectultehnicșianexeleaferenteparteintegranta a prezentuluicaiet de sarciniși include: 1. recompartimentareaspatiului existent (pastrandu-se regimul de inaltime P+1 al cladirii), rezultand: - la parter: 6 Sali de clasa, laborator de chimie, materialedidactice, secretariat, salaprofesorala, directiune, grupurisanitare, depozitmateriale de curatenie, vestiare, sala de sport, centralatermicasicirculatii; - la etaj: laborator de fizica, materialedidactice, biblioteca, laborator de biologie, muzeu, magazie, arhiva, grupurisanitare, depozimaterialecuratenie, tribunasicirculatii 2. lucrariexterioare: - imprejmuie pe 3 laturi; - rigole de colectaresiconducte ape pluvialespre zona verde - trotuare de garda - platformeaccessicirulatiipietonale - zone verzi - reamenajareacurtiiinterioare: amenajareteren de fotbalsi de baschet. Informatii detaliate cu privire la solutiile adoptate pentru lucrari si cantitatile de lucrari care se solicita a fi executate, precum si aspectele de natura tehnica care trebuie avute in vedere sunt cuprinse in proiectul tehnic parte scrisa, Plansele desenate, Listele cuprinzandcantitatile de lucrari, anexa la caietul de sarcini si care face parte integranta din documentatie de atribuire.