Servicii de proiectare (PT+CS+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „RESTAURAREA, CONSERVAREA, AMENAJAREA ŞI VALORIFICAREA CULTURAL-TURISTICĂ A CETĂŢII CARSIUM (HÂRŞOVA)”, COD SMIS 116054

SEAP
ID:
CAN1024796
Data:
18/11/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta / Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2)
Valoare:
7.474.069,73 RON
Descriere:
Servicii de proiectare (PT+CS+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Restaurarea , Conservarea, Amenajarea si Valorificarea Cultural-Turistica a Cetatii Carsium (Harsova)’’, cod SMIS 116054. Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Operaţiunea: ”Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale”
Loturi:
Judetul Constanta
Default lot
Obiectul prezentei proceduri constă în atribuirea unui contract având ca obiect servicii de proiectare (PT+CS+DDE), asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții “Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetăţii Carsium (Hârşova)”după cum urmează: 1.Servicii de proiectare 2.Execuţie lucrări propuse conform DALI/SF şi conform proiectului tehnic – lucrări de construcţii, inclusiv utilaje, echipamente şi dotările aferente pentru: - lucrări de bază - conservare, consolidare, restaurare, etc.; - realizare Corp multifuncțional CONEX; - spații funcționale; - lucrări de instalaţii (instalaţia electrică, instalaţia sanitară şi de stingere incendiu, termo-ventilaţie, etc.); - măsuri de interpretare, prezentare şi îmbunătăţire a accesibilităţii necesare de efectuat în urma lucrărilor de bază (utilaje, echipamente şi dotări aferente); - lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier. 3. Asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (inclusiv fazele determinante şi omisiunile din proiect) Bugetul achiziției publice de Servicii de proiectare (PT+CS+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări este în valoare de 7.651.209,36 lei fără TVA şi reprezintă: Servicii de proiectare : 150.000 lei Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului : 86.400 lei Execuție lucrări 7.414.809,36 lei Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în buget (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.