Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul:Reabilitarea Gradinitei cu program prelungit nr.14, Municipiul Onesti

SEAP
ID:
SCNA1019857
Data:
17/07/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Onesti / Bacau
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
Valoare:
1.491.947,2 RON
Descriere:
Proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari la obiectivul Reabilitarea Gradinitei cu program prelungit nr.14, Municipiul Onesti, jud. Bacau. Principalele obiecte care se au in vedere sunt:inlocuire sarpanta si invelitoare, reparatii fatada, izolare termica fatada, consolidare partiala, construcire anexa centrala termica, refacere finisaje interioare, inlocuire obiecte sanitare, inlocuire instalatii electrice, realizare masuri pentru prevenirea incendiului,amenajarea terenului,inlocuire centrala termica si completare instalatii gaze, inlocuire ferestre si alte activitati de reparatii/modernizari. Valoarea estimata fara TVA : 1.498.560,66 RON s-a stabilit conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, respectiv conform Deviz General prezentat de către proiectantul DALI aprobat de AC Municipiul Onesti, atasat prezentului anunt in cadrul documentatiei de atribuire si se compune din: total cheltuieli cu proiectarea in valoare de 40.571,65 lei fara TVA si total cheltuieli de executie in valoare de 1.457.989,01 lei fara TVA.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si avandu-se in vedere clauzele din modelul de contract publicat in cadrul documentatiei de atribuire. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul Art. 160. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, în termenul stabilit prin anunţul de participare simplificat. În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Municipiul Onesti, Strada Muncii nr.14, Judetul Bacau.
Default lot
Proiectare, Asistenta th si Exec lucrari la obiectiv Reabilitarea Gr cu program prelungit nr.14, Mun.Onesti, jud. Bacau. Descrierea serviciilor si a lucrarilor este disponibila in Caietul de sarcini, si DALI din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Conform Deviz general din Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie D.A.L.I. aprobat prin HCL nr. 169/22.11.2017 modificata prin HCL nr.38/23.03.2018 si HCL nr.77/22.04.2019 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico - economica in faza D.A.L.I.: Valoare totală estimată este 1.498.560,66 lei fara TVA, astfel: Lucrări: TOTAL - 1.457.989,01 lei fara TVA din care: 17.974,84 lei fara TVA - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.418.813,79 lei fara TVA - Cheltuieli pentru investitia de baza (constructii si instalatii) 21.200,38 lei fara TVA - Organizare de santier (din care: 19.080,34 lei fara TVA pentru organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii si 2.120,04 lei fara TVA pentru cheltuieli conexe organizarii santierului) Servicii: TOTAL –40.571,65 lei fara TVA din care: 35.200,00 lei fara TVA - Proiect tehnic si detalii de executie si Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor (ISC si PSI) 5.371,65 lei fara TVA - Asistenta tehnica din partea proiectantului Valoarea estimata nu cuprinde si valoarea cu cheltuielile diverse si neprevazute.