SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITII PUBLICE-SECTIUNEA PROCEDURI SIMPLIFICATE PENTRU UAT MORAVITA

  SEAP
  ID
  DA35022446
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  30.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Moravita, Timis
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Servicii de consultanta in achizitii publice - sectiunea proceduri simplificate, pentru obiectivul de investitii: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA MORAVITA, JUD. TIMIS, proiect finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C15: Educatie, conform oferta transmisa nr. 66/07.02.2024.
  Achizitii
  30.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: contract
  Servicii de consultanta in achizitii publice pentru proiecte finantate prin PNRR
  Serviciile prestate includ următoarele etape de lucru:   Întocmirea şi/sau verificarea pe baza documentaţiei tehnico-economice pusa la dispoziţie de către autoritatea contractantă a tuturor documentelor prealabile, necesare derulării procedurilor de achiziţie publică (Fişa de date a achiziţiei, draftul de contract, formulare destinate ofertanţilor la procedură, etc);  Încărcarea în SEAP/ pe site-ul autoritatii contractante a tuturor documentelor care stau la baza procedurii de achizitie (ulterior semnării acestora de catre conducerea instituţiei, inregistrării, scanării, semnării acestora);  Întocmirea în termen util a răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de către potenţialii participanţi la procedurile de achiziţie publică derulate, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale instituţiei sau cu proiectantul lucrării, în funcţie de specificul solicitării (ex. tehnică, economico-financiară, juridică,etc);  Incheierea proiectului de proces verbal de deschidere a ofertelor şi transmiterea pentru analiză, însuşire şi semnare de către membrii comisiei de evaluare;  Analiza documentelor de calificare, a propunerilor tehnice şi a celor financiare depuse în cadrul procedurilor de atribuire şi întocmirea unui punct de vedere în scris în legatură cu acestea, care se transmite comisiei de evaluare;  Asistenta la intocmirea solicitarilor de clarificari catre ofertanti;  Analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari transmise;  Întocmirea, pe baza concluziilor rapoartelor de specialitate si a proceselor verbale, a draft-ului de contract care este transmis conducerii instituţiei în vederea semnării;  Consultanță privind răspunsurile la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractantă;  Constituirea dosarului achiziţiei publice şi predarea acestuia spre păstrare către responsabilul cu achiziţiile publice desemnat în cadrul instituţiei;